Masaryk a ti druzí

Profesor Jiří Hanuš

Masarykovy dny 2020 odstartovaly pravidelné přednášky a debaty na aktuální společenská témata, doplněné kulturními pořady. Druhý ročník, organizovaný roku 2021 z pochopitelných důvodů online, přiblíží Masarykovu osobnost a jeho vztahy k lidem. Připomene českého ekonoma a politika Karla Engliše, předloží Masarykovy myšlenky aktuální v současné koronavirové době, zařadí koncert věnovaný dílu hudebního skladatele a klavíristy Jana Nováka i mnoho dalšího. Věříme, že program bude podnětný i pro vás.

Ohlédnutí za Masarykovými dny 2020

První ročník Masarykových dnů na jaře 2020 byl ve znamení demokracie a jejího masarykovského výkladu. V univerzitním kině Scala i v místodržitelském paláci v Brně jsme si připomněli Masarykovu víru v člověka, v jeho důstojnost a etickou podmíněnost lidských hodnot. Pro TGM byla demokracie „matematikou lásky“, založenou na pravdě a spravedlnosti.

2021: TGM a jeho vztahy k lidem

Druhý ročník, jakkoli není možné jej prezenčně uskutečnit kvůli pandemii koronaviru, která sužuje i naši univerzitu, věnujeme bližšímu poznání Masarykovy osobnosti a jeho vztahům k lidem – jak k nejbližším a přátelům, tak k politickým spolupracovníkům, oponentům a zahraničním kontaktům. Samozřejmě, podobně jako je tomu u výuky, můžeme členům univerzitního společenství i zájemcům z řad veřejnosti nabídnout pouze soubor přednášek, koncertů, nahrávek a sdílených rozhovorů, uskutečněných online formou.

Přes Masaryka ke Karlu Englišovi

Za zvláště významný považujeme letos Masarykův vztah k postavě Karla Engliše (1880– 1961), českého ekonoma a politika, tvůrce teleologické hospodářské teorie, prvorepublikového ministra financí a prvního rektora Masarykovy univerzity. Jeho život a dílo se pojí také s Brnem a moravsko-slezským regionem. Byl zcela oddán Československé republice: zasloužil se o stabilizaci měny, zpřehlednění státního rozpočtu a vznik daňového systému. Jeho podíl na založení Masarykovy univerzity a vybudování silné právnické fakulty je neoddiskutovatelný. Poměrně málo se ví, že také inicioval v roce 1938 převoz ostatků Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy. Přes veškeré zásluhy se musel po roce 1948 stáhnout z veřejného života a dožít v rodné Hrabyni. Jeho dílo bylo staženo z veřejných knihoven. Zemřel po letech strádání ve velmi skromných podmínkách. Englišův odkaz si připomeneme společně se Spolkem přátel Karla Engliše, pečujícím o jeho dílo, například vydáním pamětního tisku vzpomínek na TGM.

TGM má co říci i v koronavirové době

Všestranně usilujeme o to, aby byl II. ročník Masarykových dnů pestrý i ve ztížených podmínkách. Rektor MU Martin Bareš připomene některé Masarykovy myšlenky aktuální v koronavirové době. Studentům, akademikům i zaměstnancům univerzity umožňují „zatnout zuby“ a přečkat nelehké období, kdy posluchárny zejí prázdnotou a kdy se valná většina výuky a dalších setkávání děje distančně. I k takovým situacím má Masaryk co říci – příkladná je jeho vytrvalost, odhodlání, vztah k řádu a životní kázni ve světovém válečném konfliktu. V krizových dobách je namístě zmiňovat i Masarykovo častokrát zdůrazňované propojení teorie a praktické činnosti, která se nebrání pomoci bližním v nouzi.

Masaryk inspiruje i roku 2021 online

Vedle rektorského proslovu nabídnou internetové stránky množství hodnotných informací a podnětů, včetně uměleckých. Z nich na sebe upoutá zaslouženou pozornost koncert věnovaný dílu hudebního skladatele a klavíristy Jana Nováka (1921–1984), rodáka z Nové říše, který od roku 1968 vystřídal několik exilových „druhých domovů“.

Přeji si, aby se Masarykovy dny – vedle podzimních dnů Mendelových – staly pravidelnou součástí života Masarykovy univerzity a dokládaly tak zájem akademické obce nejen o minulost, ale i přítomnost a budoucnost. Masaryk je v tom opravdu velmi inspirativním průvodcem.

Jiří Hanuš
Prorektor pro akademické a personální záležitosti

5. února 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info